Tarihsel, kültürel ve coğrafi yakınlığa sahipolduğumuz Türki Cumhuriyetler ile ticariilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor...

Tarihsel, kültürel ve coğrafi yakınlığa sahipolduğumuz Türki Cumhuriyetler ile ticariilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. 2011yılında 586 milyon dolar değerinde makine ihraç ettiğimiz söz konusu ülkelerde Türk makineleri“Tıkır Tıkır” çalışıyor.

Türki Cumhuriyetler’in bugünküüretim potansiyeli dikkatealındığında, büyük imkanlara sahip oldukları ve ham petrol,doğal gaz, endüstriyel ham maddeleryanında sınırlı sayıda sanayi ürünleriihraç edebilecek durumda oldukları görülür. İthal ettikleri ürünler ise baştatemel besin maddeleri olmak üzere genel olarak tüketim mallarıdır.

Türkiyeile Türki Cumhuriyetler arasındaçeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğininesaslarını düzenleyen yaklaşık300’den fazla anlaşma imzalanmıştır.Bu anlaşmalarla söz konusu ülkelerin ekonomilerinin güçlendirilmesi, sosyalyapılarının iyileştirilmesi, bağımsızlıklarınınve uluslararası toplumla bütünleşmelerininsağlanması amaçlanıyor.

Türki Cumhuriyetler’in bağımsızlıklarını kazanmalarını müteakiben Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları,yatırımların karşılıklı teşvikive korunmasına yönelik anlaşmalarla çifte vergilendirmenin önlenmesi gibi anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaların temel amaçları ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin genel kurallarını tespit etmek, yatırımcıları desteklemek,teşvik etmek ve vergilendirmede ortayaçıkabilecek mükerrer uygulamaları ortadankaldırmak üzerinedir.

Ayrıca bu ülkeler ile karma ekonomik komisyonutoplantıları düzenlenerek, ikili ticarive ekonomik ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, mevcut ilişkilerin geliştirilerek yeni işbirliği alanlarının tesis edilmesi ekonomik ve ticari ilişkilerde ortaya çıkan sorunların görüşülmesi sağlandı.

Azerbaycan : Türkiye ile sınırı olan tek Türk Cumhuriyeti’dir. Özerk cumhuriyet olan Nahcivan ile Türkiyearasında 11 km sınır bulunur.Azerbaycan’da sanayi sektörü, netmaddi üretimin yüzde 48,3’ünü oluşturur.Ağır sanayi alanında enerji,metalürji, makine, imalat, kimya veorman ürünleri yer alır.

Hafif sanayiiçerisinde ise dokuma, dikiş, deri,kürk ve kundura iş kolları bulunur.Azerbaycan’da tarımsal ürenler, petrol(nift) alt ürünlerini işleme ve elektronik ürünler üretiminde 2005 yılındansonra büyük gelişmeler yaşandı. Ülkesanayisi özellikle 2005 yılından itibarenfabrikalaşmaya başladı.

Azerbaycan’dason yıllarda silah sanayisinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan’dasilah üzerine dünya çapında önemli sayılan modern üretim tesisleri bulunuyor.

Kazakistan : Kazakistan’ın toprakları Orta Asya’da veküçük bir bölümü de Doğu Avrupa’da yer alır. Ülke kuzey ve batıdan Rusya; güneydoğudan Çin HalkCumhuriyeti; güneyden Kırgızistan,Özbekistan ve Türkmenistan; güney batıdanHazar Denizi ile çevrilidir. Demir,altın, mangan, nikel ülkedeki önemli madenler arasında yer alır. Kazakistan krom, bizmut, vanadium, ftorham maddesi bakımından dünyada ilk sıradadır. Bulunan rezervler bakımından ise uranyum, demir, bakır, kömür,wolfram, kurşun, çinko ve molibden başta gelir.

Kırgızistan : Çin, Kazakistan,Tacikistan, Özbekistan ileçevrilidir. Zengin hidroelektrik potansiyeli, altın ve az miktarda diğermetaller, kömür, petrol ve doğal gaz,cıva, bizmut, kurşun, çinko en önemli ekonomik kaynaklarıdır. Kırgızistan’da1970’li yıllarda çeşitli madenler çıkarılmaya başlanınca maden sektörü büyükhızla gelişti. Makine, otomotiv, gıda,çimento, cam ve konserve fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Akarsu üzerlerinde kurulan hidroelektrik santralleri ekonomiye önemli ölçüdekatkıda bulunur. Ülkede bin civarında sanayi kuruluşu vardır.

Özbekistan : Özbekistan birkara ülkesidir. Ülke batıdanbugün kuruma tehlikesi ilekarşı karşıya olan Aral gölü ile çevrilidir.Ülkenin büyük bölümü çöllerlekaplıdır. Bugün Özbekistan üçüncüpamuk ihracatçısı ülke konumundadır.Ayrıca önemli altın ve doğal gazkaynakları yanında kimyasal madde ve makine de üretilir.

Türkmenistan : Kazakistan,Özbekistan, Afganistan, İranve Hazar denizi ile çevrilidir.Ülke, dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz rezervlerine sahiptir. Başlıca sanayileri gaz, petrol ürünleri, tekstil ve gıdadır.

Türki Cumhuriyetler’e geçtiğimiz seneye göre yüzde 22,1 artışla 586 milyon dolar değerinde makine ve aksamı ihraç ettiğimiz,en fazla soğutucu ve ısı pompaları gönderdiğimizgörülüyor.

EN FAZLA KAZAKİSTAN İTHAL EDİYOR

Türki Cumhuriyetler’in makine veaksamları ithalatına bakıldığında ise en fazla Kazakistan’ın ithalat gerçekleştirdiği görülüyor. 2011 yılında makine ve aksamları ithalatını yüzde 3,4 artıran ülke 4,2 milyar dolar değerinde ürünithal etti. Listenin ikinci sırasında iseAzerbaycan bulunuyor.

Söz konusuülke yüzde 51,3 artış göstererek ithalat değerini 2,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.Türkmenistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Türkmenistan’ın makine veaksamları ithalatına baktığımızda 2010yılında 1,4 milyar dolar olan ithalatını,2011 yılında 1,7 milyar dolar seviyesine yükselttiği görülüyor. 2011 yılında yaşadığı ithalat artışıyla dikkat çekenülke ise Özbekistan oldu. Aynı zamandalistenin dördüncü sırasında yer alan Özbekistan yüzde 63,6 artışla 1,2 milyardolar değerinde ürün aldı. Kırgızistan ise yüzde 5,5 artışla 279 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

BM İstatistik Bölümü Verileri’ne göre;Türki Cumhuriyetler’in makine ve aksamları ihracatında birinci sırada Kazakistan bulunuyor. Yüzde 34,4 artışla100 milyon dolar değerinde ihracatyapan ülkenin ardından ikinci sırasındaAzerbaycan yer alıyor. Azerbaycan’ın2010 yılında 28 milyon dolar olan ihracatı yüzde 5,9 azalmayla 26 milyondolar seviyesine geriledi.

Üçüncü sırada yer alan Türkmenistan ise yüzde39,9 artışla 25 milyon dolar değerine yükseldi. İhracatında azalış yaşayan bir diğer ülke de Özbekistan oldu. Özbekistan yüzde 61,8 azalışla 16 milyondolar değerinde ihracat gerçekleştirirken,en fazla gerilemenin olduğu ülkeKırgızistan yüzde 79,4 azalışla beşinci sırada yer aldı.

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

Makine ve aksamları sektöründe ülkemizleTürki Cumhuriyetler arasındakidış ticaret dengesi ülkemiz lehinedir.Dış ticaret dengesi 2011 yılında birönceki yıla göre yüzde 23 artış göstererekyaklaşık 585 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yılagöre yüzde 21 artarak 588 milyon dolar değerine ulaştı.

MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞTİCARETİMakine ve aksamları sektöründe ülkemizleTürki Cumhuriyetler arasındakidış ticaret dengesi ülkemiz lehinedir.Dış ticaret dengesi 2011 yılında birönceki yıla göre yüzde 23 artış göstererekyaklaşık 585 milyon dolar olarakgerçekleşti. 2011 yılında iki ülke arasındakidış ticaret hacmi bir önceki yılagöre yüzde 21 artarak 588 milyon dolar değerine ulaştı.

2011 yılında toplam 9,6 milyar dolar değerinde ürün ithal eden Türki Cumhuriyetler,en fazla ağır iş makinelerine ihtiyaç duyuyor.

EN ÇOK SOĞUTUCU İHRAÇ EDİYORUZ

Türki Cumhuriyetler’e yönelik toplam makine ve aksamları ihracatımız 2011yılında 586 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz sene 480 milyon dolar seviyesindeseyreden makine ve aksamları ihracatımız,2011 yılına oranla yüzde 22,1arttı. 2011 yılında söz konusu ülkelereyönelik gerçekleşen ihracatta en fazla“Buzdolapları, Dondurucular ve DiğerSoğutucu ve Dondurucu Cihazlar veIsı Pompaları” kaleminin gönderildiği görülüyor. 2010 yılında 46 milyon dolar değerinde ihracatın yapıldığı kalemden 2011 yılında yüzde 42,2 artışla 66 milyon dolar seviyesine gelindi. Listenin ikinci sırasında ise “Borular, Kazanlar,Tanklar, Depolar vb Diğer Kaplar İçinMusluklar, Valfler (Vanalar)” kalemi var.

Söz konusu kalemde 2010 yılınagöre yüzde 28,6 artış yaşandı. 2010yılında 28 milyon dolar değerindeihracat yapılan kalemden, 2011 yılında 36 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleşti.Üçüncü sırada ise “Hava veya Vakum Pompaları, Hava veya Diğer GazKompresörleri, Fanlar” kalemi bulunuyor.Söz konusu kalemden ülkemiz Türki Cumhuriyetler’e 2010 yılında 21milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.2011 yılında ise bu rakam 28 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle listede üçüncü sırada bulunan “Hava veya Vakum Pompaları, Hava veya Diğer Gaz Kompresörleri, Fanlar” kalemindeTürki Cumhuriyetler’e Makine ve Aksamları İhracatımızda Başlıca Kalemler (84. Fasıl-Milyon $) Kaynak: TÜİK verileri yüzde 29,9 artış yaşandı. 2011 yılındabir önceki yıla göre en fazla artışyaşayan ürün grubu “Santrifüjler;Sıvıların veya Gazların Filtre Edilmesineveya Arıtılmasına Mahsus Makine ve Cihazlar” oldu. 2010 yılına göre yüzde53 artışın yaşandığı kalemden 2011 yılında28 milyon dolar değerinde ihracatgerçekleşti. İhracatta aynı dönemde yaşanan en fazla azalış ise yüzde 26,3ile “Tohum, Hububat, Kuru Baklagilleri Temizleme, Tasnif Etme Ayıklama veÖğütmeye Mahsus Makine ve Cihaz”mal grubunda yaşandı.

AĞIR İŞ MAKİNELERİNE TALEP ARTIYOR

Makine ve aksamları ithalatında TürkiCumhuriyetler 2011 yılında toplam 9,6 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.2010 yılına göre ithalatını yüzde 20artıran ülkelerin en fazla ihtiyaç duyduğuürün grubu ise “Ağır İş Makineve Cihazlarının Aksamı ve Parçaları”oldu. Söz konusu kalemden TürkiCumhuriyetler 2011 yılında 694 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi.Listenin ikinci sırasında ise “Dozerler,Greyder, Skreyper, Ekskavatör, Küreyici,Yükleyici vb” kalemi bulunuyor.

Söz konusu kalemden 2010 yılına göreyüzde 24,4 daha fazla ithalat gerçekleştirildi.Böylelikle 2010 yılında 507 milyon dolar değerinde olan ithalat 2011 yılında 631 milyon dolara yükseldi.Türki Cumhuriyetler’in 2011 yılıithalatında listenin üçüncü sırasındabulunan “Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör”kaleminde yüzde 19,1 artış yaşandı. Bukalemden 2010 yılı ithalatı 507 milyondolar iken, 2011 yılında 603 milyon dolarayükseldi. 2010 yılına göre ithalattaen fazla artış “Isı Değişikliği Yöntemiİle Maddeleri İşlemek İçin Cihazlar”kaleminde yaşandı.

Yüzde 96,8 artışınyaşandığı kalemden 2010 yılında182 milyon dolar değerinde ürün ithaledildi. Bu rakam 2011 yılında ise 358milyon dolara yükseldi. 2010 yılına göreithalatında en fazla azalışın yaşandığıkalem ise yüzde 0,6 ile listenin birinci sırasında bulunan “Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamı, Parçaları” oldu.

Türki Cumhuriyetler’in genel ithalatında ülkemiz üçüncü sıradayer alıyor. Söz konusu ülkeler, Türkiye’den 2011 yılında 5 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.

TÜRKİ CUMHURİYETLER’İN TERCİHİ TÜRK MAKİNELERİ

Türki Cumhuriyetler’in makine veaksamları ithalatında Türkiye önemli bir konumda bulunuyor. Çin, Almanya,Güney Kore ve İtalya’dan sonra ençok Türkiye’den makine ve aksamlarıithalatı gerçekleştiren Türki Cumhuriyetler,2011 yılında Türk makinesine rağbet gösterdi.

Türki Cumhuriyetler2010 yılına göre yüzde 22,1 ithalatartışı gösteren ülkeler, 2011 yılındaTürkiye’den 586 milyon dolar değerinde ürün ithal etti. Bu rakam 2010 yılında480 milyon dolar seviyesindeydi.

TürkiCumhuriyetler’in makine ve aksamlarıbazında 2010 yılında 7,9 milyar dolar seviyesinde olan toplam ithalatı yüzde 20 artış ile 2011 yılında 9,6 milyar dolarseviyesine yükseldi. Makine ve aksamları ithalatında Türki Cumhuriyetler’in en fazla Çin malı kullandığı görülüyor.2010 yılında Türki Cumhuriyetler’in Çin’den 1,5 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdiği görülüyor.

2011yılında ise bu rakam yüzde 24,5 artışgöstererek 1,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Almanya’dan ise Türki Cumhuriyetler 2010 yılında 1 milyardolar değerinde makine ve aksamlarıithalatı gerçekleştirdi. 2011 yılında ise söz konusu ülkeler ithalatını yüzde 35 artırarak Almanya’dan gerçekleştirdiğiithalatı 1,4 milyar dolara yükseltti. GüneyKore ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Güney Kore’den 2010 yılında424 milyon dolar değerinde makine veaksamları ithal eden Türki Cumhuriyetler yüzde 59,2 artış göstererek 2011yılında 590 milyon dolar değerinde mal aldı.

Türki Cumhuriyetler’in makine ve aksamları sektöründe 2011 yılındaen fazla ithalatını artırdığı ülke yüzde534,1 ile Japonya oldu. Listenin aynızamanda yedinci sırasında bulunanülkeden 2010 yılında 71 milyon dolarithalat gerçekleştiren ülkeler, 2011yılında 451 milyon dolar değerindemal aldı. İthalatında en fazla azalışın gerçekleştiği ülke ise Rusya oldu. Türki Cumhuriyetleri 2011 yılında yüzde 48,2 azalışla Rusya’dan 437 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi.

2011 YILINDA MAKİNE İHRACATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

2011 yılında Türki Cumhuriyetler’in makine ve aksamları ihracatında 191milyon dolar seviyesini yakaladığı görülüyor.Söz konusu ülkelerin ihracatında2010 yılına göre yüzde 10,4 azalışyaşandı. Türki Cumhuriyetleri’nin 84.fasıl itibariyle en fazla ihracat gerçekleştirdiğiürün “Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamı, Parçaları” oldu.Ülkeler, bu kalemden 2010 yılında 14milyon dolar değerinde gerçekleştirdikleriihracatı 2011 yılında 54 milyondolar seviyesine taşıdı.

“Turbojetler,Turbo-Propeller, Diğer Gaz Türbinleri”ürün grubu ise listenin ikincisırasında yer aldı. Aynı zamanda enfazla ihracat artışının yaşandığı kalemolan söz konusu ürün grubunda 2010yılına göre yüzde 512,1 ihracat artışıgerçekleşti. Bahsi geçen kalemden2010 yılında 5 milyon dolar değerindeihracat gerçekleşirken 2011 yılında burakam 32 milyon dolara yükseldi. TürkiCumhuriyetler’in ihracatında üçüncüsırada ise “Her Nevi Rulmanlar” ürün grubu bulunuyor.

Söz konusu ürüngrubundan 2010 yılında 28 milyon dolardeğerindeki ihracat, 2011 yılında yüzde74,6 azalışla 7 milyon dolar seviyesinegeriledi. Türki Cumhuriyetler’in ihracatındaen fazla azalmanın yaşandığımal grubu ise yüzde 79,9 ile “Muslukçu,Borucu Eşyası-Basınç Düşürücü,Termostatik Valf Dahil” oldu.Türki Cumhuriyetler’in en fazla makineve aksamları ihracatı gerçekleştirdiğiülke İngiltere oldu. 2010 yılına göre yüzde 251,4 ihracat artışı ile2010 yılında 24 milyon dolar değerineulaşan makine ve aksamları ihracatı,2011 yılında 94 milyon dolara yükseldi.

Listenin ikinci sırasında bulunanGürcistan’a Türki Cumhuriyetler’ingerçekleştirdiği makine ve aksamlarıihracatı 2010 yılında 6 milyon dolar seviyesiniyakaladı. Bu rakam 2011 yılındayüzde 173,6 artış kaydetti ve 17 milyondolar seviyesine ulaştı. Üçüncü sıradaise Rusya yer alıyor. Rusya’ya yönelikTürki Cumhuriyetler’in gerçekleştirdiği ihracatta 2010 yılında 95 milyon dolar seviyeleri görülürken, ihracat 2011yılında yüzde 82,6 azalışla 17 milyondolara geriledi.Türkiye, Türki Cumhuriyetler’denmakine ve aksamları ithalatında 2010yılına göre yüzde 69,1 azalış kaydetti.2010 yılında 4 milyon dolar değerinde Türki Cumhuriyetleri’n ülkemize yönelikgerçekleştirdiği ihracat 2011 yılında1 milyon dolar seviyesine geriledi. TürkiCumhuriyetleri’n makine ve aksamlarıihracatında en fazla artışın yaşandığıülke yüzde 4.826,8 ile Belçika olurken,en fazla azalışın yaşandığı ülke ise 82,6ile Rusya oldu

GENEL İTHALATLARINDA İLK 3’ÜN İÇERİSİNDEYİZ

Türki Cumhuriyetleri’nin BM İstatistikBölümü verilerine göre; fasıllarbazında genel ithalatı 2010 yılında60,3 milyar dolar değerindeyken 2011yılında yüzde 2,7 azalış göstererek 58,7milyar dolar seviyesine geriledi. Türki Cumhuriyetler’in ithalatında ilk sırada“Makine ve Aksamları” kalemi yeraldı. Söz konusu mal grubundan 2010yılında 8 milyar dolar değerinde ithalatgerçekleştiren ülkeler 2011 yılındayüzde 20 artışla 9,6 milyar dolara çıktı.“Elektrikli Makine ve Cihazlar, Aksamve Parçaları” ise listenin ikinci sırasında yer aldı.

Türki Cumhuriyetler 2011yılında “Elektrikli Makine ve Cihazlar,Aksam ve Parçaları” kaleminden 5,1milyar dolar değerinde ürün ithal etti.Listenin üçüncü sırasında ise “Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet, Motosikletve Diğer” kalemi yer aldı. Bu malgrubundan 2010 yılında 3,7 milyar dolardeğerinde ürün ithal eden Türki Cumhuriyetler,2011 yılında ithalatını artırdı.

Yüzde 24,3 artışın yaşandığı kalemden 2011 yılında 4,6 milyar dolar seviyesinde ürün ithal edildi. İthalatında en fazla artışın yaşandığı kalem yüzde214,3 ile “Hava Taşıtları, Uzay Araçları,Aksam ve Parçaları”nda yaşanırken en fazla azalış ise yüzde 44,8 gerilemeyle“Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar veMüstahsalları, Mumlar” kalemindegörüldü.Türki Cumhuriyetler’in tüm ürünler bazında ithalatında ilk sırada Çin geliyor.

2011 yılında 17,5 milyar dolardeğerinde ithalatın gerçekleştiği Çin’den sonra ikinci sırada geçen yıla göre en fazla azalış yaşayan Rusyabulunuyor. 2010 yılında 16 milyar dolardeğerinde ithalattan 2011 yılında yüzde59,4 oranında azalışla 6,5 milyar dolarseviyesine gerileyen Rusya var. Türkiye ise Türki Cumhuriyetler’inin ithalatında üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’dengenel ithalatta 2010 yılında 3,9 milyardolar değerinde ürün alan Türki Cumhuriyetler,2011 yılında ithalatını artırdı.Türkiye, 2011 yılında yüzde 28,2 artışla5 milyar dolar seviyesine yükseldi. İlk10 ülke sıralamasında en fazla artışın  görüldüğü ülke ise yüzde 62,5 ile Belarus oldu.

103,9 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİLER

Genel ihracat tablosuna bakıldığındaTürki Cumhuriyetler 2010 yılında 80,1milyar dolar değerinde ürün ihraç ederken 2011 yılında yüzde 29,8 artışile ihracatını 103,9 milyar dolar seviyesine çıkardı. Türki Cumhuriyetleri’ninen fazla ihraç ettiği mal grubunu ise“Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” kalemi oluşturuyor.“Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlarve Müstahsalları, Mumlar” kaleminden 2010 yılında 55,2 milyar dolar değerindeihracat yapan söz konusu ülkeler,2011 yılında yüzde 42,6 artış kaydetti.İkinci sırada “Bakır ve Bakırdan Eşya”kalemi yer aldı.

Söz konusu kalemden2010 yılında 3 milyar dolar ihracatyapan ülkeler 2011 yılında yüzde18,3 artış kaydetti. Böylelikle TürkiCumhuriyetler’in bahsi geçen malgrubundaki ihracat değeri 3,6 milyardolara yükseldi. Üçüncü sırada yer alan“İnorganik Kimyasal Müstahsallar, Organik,İnorganik Bileşikler” kaleminde2010 yılında 3 milyar dolar değerindeihracat gerçekleştiren Türki Cumhuriyetleryüzde 3,3 artış yaşayarak ihracatını3,1 milyar dolara yükseltti.

Beşinci sırada yer alan “İnciler, Kıymetli Taş veMetal Mamulleri, Madeni Paralar” malgrubunda ise yüzde 47,8 artış gözlendi.2010 yılında 1,3 milyar dolar değerinde seyreden mal grubundan 2011 yılında1,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleşti.

Yedinci sırada yer alan “MetalCevherleri, Cüruf ve Kül” mal grubu iseyüzde 37 azalış göstererek 1,6 seviyesindekaldı.Türki Cumhuriyetler’in tüm ürünlerdegerçekleştirdiği ihracatta ilk üç sırayıÇin, İtalya ve Fransa alıyor. İlk sıradayer alan Çin’e 2010 yılında 13,6 milyardolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Türki Cumhuriyetler bu ülkeyeihracatını yüzde 55,1 artırdı. BöylelikleÇin’e yapılan ihracat değeri 21,1milyar dolar seviyesine ulaştı. İkinci sırada yer alan İtalya’ya ise söz konusu ülkeler 2010 yılında 10,4 milyardolar değerinde ihracat gerçekleştirirken 2011 yılında yüzde 61,5 artışla16,8 milyar dolar değerinde ürün gönderdi. Fransa’ya gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 85,7 artış yaşandı.Böylelikle Fransa’ya yönelik gerçekleşenihracatta 5,8 milyar dolar seviyesinin yakalandığı tespit edildi.

Türkiye ise Türki Cumhuriyetler’in ihracat listesinde beşinci sırada yeraldı. Türkiye’ye 2010 yılında 4,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirensöz konusu ülkeler 2011 yılındayüzde 26,1 ihracatını artırarak 5,8milyar dolar seviyesini yakaladı. Türki Cumhıriyetler’in ihracatında en fazla artışın yaşandığı ülke yüzde 105,6 ile3,7 milyar dolar seviyesini yakalayan Ukrayna olurken, Rusya ise yüzde59,4 azalışla 2,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

BİZ NELER ALIYORUZ?

Makine ve aksamları ithalatında Türki Cumhuriyetler’den 2011 yılında ithalatını yüzde 69,6 azaltan ülkemiz toplam1,1 milyar dolar değerinde ürün ithaletti. 2011 yılında ise söz konusu ülkelerdenen fazla ithal edilen mal grubu“Hava veya Vakum Pompaları, Havaveya Diğer Gaz Kompresörleri, Fanlar”oldu.

Söz konusu kalemden 2011 yılında173 milyon dolar değerinde ithalatgerçekleştirdi. Listenin ikinci sırasındaise “Kendine Özgü Bir Fonksiyonu Olan Diğer Makineler ve Mekanik Cihazlar”kalemi bulunuyor.

2010 yılına göre söz konusu kalemden ithalatını 78,6 artırdı.Böylelikle 2010 yılında 81 milyon dolarolan ithalat 2010 yılında 145 milyon dolarayükseldi. Türki Cumhuriyetler’den2011 yılında en fazla ithal ettiğimiz, listenin

üçüncü sırasında bulunan kalem ise “Tohum, Hububat, Kuru BaklagilleriTemizleme, Tasnif Etme Ayıklama ve Öğütmeye Mahsus Makine ve Cihaz”oldu.

Yüzde 563,8 artışın yaşandığıkalemden 2010 yılında 21 milyon dolar değerinde ürün ithal ediliyordu. Türki Cumhuriyetler’den 2011 yılında sözkonusu ürün grubundan 137 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleşti.2010 yılına göre ithalatında en fazlaartış listenin beşinci sırasında bulunan“Bulaşık, Şişe vb Yıkama ve Kurutma Makineleri, Şişe, Kutu Çuval vb Doldurma,Etiketleme Makineleri” kaleminde yaşandı. Yüzde 5.070,5 artışın yaşandığı kalemden 2010 yılında 2 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi.

Bu rakam2011 yılında ise 104 milyon dolarayükseldi. 2010 yılına göre ithalatındaen fazla azalışın yaşandığı kalem ise yüzde 74,4 ile listenin altıncı sırasınagerileyen “Sıvılar İçin Pompalar (ÖlçüTertibatı Olsun Olmasın) ve Sıvı Elevatörleri”kalemi oldu.